Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Hỏi ai là tiểu anh hùng
Vua ban ngựa sắt, roi đồng tiến quân
Sau khi toàn thắng giặc Ân
Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên?
(Là ai?)