Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào rừng núi một màu
Cửa ải, tướng giặc mất đầu, bỏ thấy?