Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hỏi ai là tiểu anh hùng
Vua ban ngựa sắt, roi đồng tiến quân.
Sau khi toàn thắng giặc Ân
Sóc Sơn rời bỏ cõi trần lên tiên?