Câu đố về hoa:

Hoa gì tên để thổi cơm
Không sinh từ lúa mà đơm đỏ cành?