Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Kỳ Cùng sánh với Bằng Giang
Xuôi chèo mát mái chảy về nơi đâu?