Câu đố về hoa:

Hoa gì đơm lửa rực hồng
Lớn lên hạt ngọc đậy trong bị vàng?