Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ gì trên tận cao nguyên
Tên cùng với tỉnh, liền biên Khánh Hòa