Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hết Tây Kết, đến Chương Dương
Giết quân rợ Thát, tướng quân tên gì?