Câu đố hạt gì:

Hạt gì nuôi sống người người
Chín rồi vàng rực một trời quê ta?