Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Hai lần góp sức chống Nguyên
Nổi danh “Tụng giá hoàn kinh” hào hùng?