Câu đố chân gì:

Chân gì lại có những ba
Đứng đầu chắc đó giúp ta no lòng?