Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - có nghĩa là "mình"
Nặng vào – mười yến góp thành, chẳng sai,
Sắc vào - bằng đúng mười hai
Chữ gì? Nào, hãy trổ tài đoán nhanh!
(Là chữ gì?)