Câu đố về động vật:

Đã mang tiếng kẻ lắm điều
Lại mang cây cả, cành nhiều, lá không
Là con gì?