Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Giữa lòng Sài Gòn.
Cớ sao gọi đảo?