Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Gieo hạt là việc của tôi

Giữa năm hối hả; đầu, đuôi vơi dần?