Câu đố về đồ vật:

Giấy tờ không thể thiếu tôi
Đó màu khép nép nằm bên góc thềm?