Đêm dài Bắc thuộc đã sang trang

Khởi nghĩa bao phen viết sử vàng

Đã đuổi Ngô, Đường – quân độc ác

Lại lui Lương, Hán – lũ tham tàn

Triệu, Trưng, Phùng, Lý… danh hằng tỏ

Mai, Khúc, Dương, Quyền… tiếng mãi vang

Đất nước bắt đầu thời tự chủ

Đêm dài Bắc thuộc đã sang trang.