Cha như mặt trời

Ấm mà gay gắt

Hiền thương ánh mắt

Mẹ là mặt trăng

Dạy dỗ khuyên răn

Cha cho con giọt nắng

Chăm nom thầm lặng

Mẹ làm cơn mưa

Đượm nắng tốt dưa

Nhuần mưa tốt lúa

Lúa dưa vạn thuở

Tốt nắng nhờ mưa

Có mẹ - trăng đưa

Có cha - trời đất

Xanh tốt bốn mùa

Con là... Mặt đất!