Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Giận thù, bóp nát quả cam
May cờ sáu chữ, báo ân vua Trần?