Tính ưa chính xác

Tấm lòng thẳng ngay

Giúp trò hàng ngày

Học hành tấn tới?

Đố là cái gì?