Câu đố về thức ăn:

Em từ đậu nếp mà ra
Hai đầu tròn lẳn dẻo thơm muôn phần?