Câu đố khác:

Em mang tên một quả chua
Thêm huyền là món cả nhà chấm xôi
Nặng vào, người đẻ ra tôi
“O” gắn ở cuối, chuột thời tránh xa?