Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Em đây nằm ở cực Tây
Việt Nam đất nước, tỉnh này tên chi?