Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Buồm ai đang chạy giữa dòng
Đố ai cạy bát cho lòng nàng xiêu?
Thuyền ai xuôi ngọn nước triều
Đố ai cạy bát cho xuôi lòng nàng?