Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Được vua Trần tin yêu
Giao chức quan Tư nghiệp
Hiệu trưởng Quốc Tử Giám
Người thầy đầy tài năng?