Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Dù đứng yên một chỗ
Vẫn đưa bạn lên cao
Bạn bước cho cẩn thận
Kẻo có khi ngã nhào.
(Là cái gì?)