Câu đố về con người và địa danh:

Đốt kho đạn giặc cháy bùng
Là ngọn đuốc sống anh hùng thiếu niên
Là người nào?