Câu đố về đồ vật:

Đội trên đầu, chẳng búa đinh
Sao gọi là đóng, em thời biết không?