Sớm đi bốn chân

Trưa đi hai chân

Chiều đi ba chân

Tối đi tám chân?