Buồm ai đang chạy giữa dòng

Đố ai cạy bát cho lòng nàng xiêu?

Thuyền ai xuôi ngọn nước triều

Đố ai cạy bát cho xuôi lòng nàng???