Than than lửa lửa

Thằng dưới nằm ngửa

Thằng giữa chịu đòn

Thằng trên đánh xuống

Một thằng vừa khéo, vừa khôn

Uốn cong, uốn thẳng, sửa tròn, sửa vuông???