Ăn thứ hôi thối bẻ bàng,
Người ta ghét bỏ sẵn sàng đổi xua.

Ăn thứ hôi thối bẻ bàng, Người ta ghét bỏ sẵn sàng đổi xua.