Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao”
Câu thơ ấy chính của ai
Đố anh, đố chị nói ngay tỏ tường?