Quê hưởng ở dưới thủy cung,
Tên thì gửi mãi núi rừng xa xôi.
Chúa sơn lâm là tên tôi,
Mình mặc áo giáp mắt lồi lưng cong.

Quê hưởng ở dưới thủy cung,  Tên thì gửi mãi núi rừng xa xôi. Chúa sơn lâm là tên tôi, Mình mặc áo giáp mắt lồi lưng cong.