Nghe tên tưởng biết cấy cày,
Làm ruộng chẳng biết, tháng ngày rong chơi.
Ven sông, lội ruộng khắp nơi,
Thấy tôm, cua, cá liền xơi tức thì.

Nghe tên tưởng biết cấy cày, Làm ruộng chẳng biết, tháng ngày rong chơi. Ven sông, lội ruộng khắp nơi, Thấy tôm, cua, cá liền xơi tức thì.