Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Vật gì đếm mãi không xong 

Mưa thì biến mất, tạnh ra đây trời

Đố là gì?