Mẹ sinh da thịt trắng ngà,
Mà nghe tên gọi như là tối đen.

Mẹ sinh da thịt trắng ngà, Mà nghe tên gọi như là tối đen.