Mắt tròn tai nhỏ mặt xinh,
Bước đi uyển chuyển thân mình nhẹ tênh.

Mắt tròn tai nhỏ mặt xinh, Bước đi uyển chuyển thân mình nhẹ tênh