Mắt híp chân ngắn bụng to,
Thân hình thô kệch, ăn no lại nằm

Mắt híp chân ngắn bụng to, Thân hình thô kệch, ăn no lại nằm