Đuôi dài lượt thượt xinh không,
Áo lông mặc cả mùa đông, mùa hè,
Đầu nhỏ mắt cũng nhỏ ghê,
Trèo thông hái quả chẳng nề hà chi,
Nhanh nhẹn thật chẳng ai bì,
Có kho giấu hạt mỗi kỳ đông sang.

Đuôi dài lượt thượt xinh không, Áo lông mặc cả mùa đông, mùa hè, Đầu nhỏ mắt cũng nhỏ ghê, Trèo thông hái quả chẳng nề hà chi, Nhanh nhẹn thật chẳng ai bì, Có kho giấu hạt mỗi kỳ đông sang.