Chẳng biết khâu gọi là kim
Lơ vơ bờ dậu trốn tìm cùng ai

Chẳng biết khâu gọi là kim Lơ vơ bờ dậu trốn tìm cùng ai