Câu đố về thực vật:

Bị vàng mà đựng tép vàng
Hết ngày khổ tận người mang tôi về
Là quả gì?