Câu đố về động vật:

Là một trong bốn tứ linh
Mình tôi còn sống một mình vác vai
Là con gì?