Mỏ dẹt, đầu nhỏ, mắt tròn,
Trên cạn đẻ trứng, ấp con nhờ gà.
Suốt ngày bơi lội nhởn nhơ,
Giống con thuyền nhỏ la đà hồ ao.

Mỏ dẹt, đầu nhỏ, mắt tròn, Trên cạn đẻ trứng, ấp con nhờ gà. Suốt ngày bơi lội nhởn nhơ, Giống con thuyền nhỏ la đà hồ ao.