Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh lương
Nồi bàng mai phục, chặn đường giặc lui
(Là ai?)