Câu đố về quả:

Dẫu rằng họ đậu với nhau
Nhưng trong mỗi quả có phần khác xa
Đứa thì chân cẳng ngay đơ?