Câu đố tổng hợp:

Để nguyên em đã già đâu
Có sắc thì để trên đâu mà đi
Bỏ đuôi bỗng hóa chữ gì
Sau ngôi nhất nhì, chỉ ngôi thứ ba
Là chữ gì?