Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai nổi sóng sông Rừng
Đã vui Hàm Tử, lại mừng Chương Dương
Vân đồn cướp sạch binh lương
Nội Bàng mai phục, chặn đường giặc lui?