Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Chẳng "con" cũng gọi là "con”
Uốn mình lượn khắp nước non xa gần.
Phù sa bồi đắp bao lần
Đồng ngô bãi mía kết thân đôi bờ?
(Là gì?)