Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Định đô ở đất Hoa Lư.
Mười hai năm mất vì tôi phản loàn?